STATUT

Klubu Sportowego Sulmin

ROZDZIAŁ 1     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Klub Sportowy Sulmin, w skrócie KS zwane dalej Klubem.
 2. Siedziba klubu znajduje się w Sulminie .
 3. Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Barwami klubu są kolory czerwono-niebieskie.
 5. Klub jest osobą prawną .
 6. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków stowarzyszeń i związków sportowych.
 7. Klub działa na podstawie Ustawy o Sporcie , Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, oraz na podstawie niniejszego statutu.
 8. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. ROZDZIAŁ 2 CELE KLUBU ORAZ ICH REALIZACJA

 10. Celem Klubu jest:
  1. Realizacja działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i osób zainteresowanych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości oraz zapobieganie patologiom społecznym.
  3. Integrowanie środowisk na terenie swojego działania.
  4. Współpraca z klubami i innymi organizacjami.
  5. Propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
  6. Zapewnienie społeczeństwu atrakcyjnych form wypoczynku i rekreacji.
  7. Edukacja pozaszkolna dzieci ,młodzieży, dorosłych.
 11. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
  1. Organizowanie szkoleń.
  2. Organizowanie zawodów i imprez.
  3. Organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
  4. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  5. Uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych.
  6. Upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych.
  7. Udział w programach edukacyjnych i sportowych.
  8. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie: odpowiedniej kadry szkoleniowej, szkolenia kadry , rozwój infrastruktury sportowej, bazy sportowej ,bieżącego utrzymania obiektu sportowego ,sprzętu sportowego, itp.
 12. Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:
  1. Organami rządowymi i samorządowym.
  2. Innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń
 13. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
  1. Społecznej pracy swoich członków i działaczy.
  2. Pomocy materialnej i organizacyjnej samorządów terytorialnych i wojewódzkich, sponsorów i działaczy.
  3. Działalności zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej.
 14. ROZDZIAŁ 3 CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 15. Członkowie Klubu dzielą się na:
  1. Zwyczajnych,
  2. Wspierających,
  3. Honorowych.
 16. 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodzice uczniów i nauczyciele, osoby fizyczne.
  2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
  3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.
 17. 1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na
  podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:

  1. imię i nazwisko (nazwę),miejsce zamieszkania (siedzibę),
  2. w przypadku osób fizycznych – datę urodzenia, oświadczenie o przystąpieniu,

  2. W przypadku małoletniego poniżej 16 lat – zgodę przedstawicieli ustawowych. W przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia uchwały. Zarząd powiadamia zainteresowanego.
  3.Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpisie do ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji o wpisie Klubu do ewidencji.
  4.Tytuł członka honorowego KS Sulmin nadawany jest w drodze uchwały Walnego Zebrania osobom wykazującym szczególne znaczące zasługi w pracy dla dobra Klubu Sportowego.

 18. 1 .Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
  1. uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,
  2. wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,
  3. zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobach ich załatwienia,
  4. brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,
  5. korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
  6. ,dbać o sprzęt

  2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie przysługują małoletnim członkom Klubu w
  wieku poniżej 16 lat.
  3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt 3 – 6 stosuje się również do członków wspierających;
  ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem
  doradczym.

 19. 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
  1. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
  2. brać czynny udział w działalności Klubu,
  3. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
  4. dbać o dobro Klubu,

  2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek
  członkowskich, a członków wspierających – spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz
  Klubu.
  3 .Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania
  barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o
  kulturze fizycznej.

 20. 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
  1. śmierci członka,
  2. wystąpienia z Klubu,
  3. skreślenia z listy członków,
  4. rozwiązania Klubu,

  2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

  1. nie spełnia wymagań statutowych,
  2. w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
  3. działa na szkodę Klubu
  4. nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy
  5. zalega z płatnością składek przez okres ½ roku i mimo wezwania tego świadczenia nie spełnia.

  3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
  4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

 21. ROZDZIAŁ 4 WŁADZE KLUBU ORAZ ICH ORGANIZACJA

 22. 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Klubu,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

  2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata..
  3 .Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w
  głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu
  opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

 23. 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
  2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

  1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  2. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielania Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
  3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
  4. rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w § 18 ust. 3,
  5. dokonywanie zmian w statucie Klubu,
  6. określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
  7. uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  8. decydowanie o rozwiązaniu się Klubu,
  9. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
   1. wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu,
   2. dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.
 24. 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd co 1 rok w miesiącach styczeń -marzec.
  2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd co 3 lata.
  3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

  1. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  2. na wniosek 60% liczby członków Klubu.

  2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata..
  3 .Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w
  głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu
  opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
  4.Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
  5.Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny
  sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
  6.Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.
  7.W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez organ.

 25. 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:
  1. w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
  2. w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

  2. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązaniu Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

 26. 1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz w § 29 ust. 3 pkt. 2, uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
  2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
  3. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 27. 1.Zarząd Klubu składa się z 4 członków, w tym Prezes i Sekretarz.
  2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.
  3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 28. 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
  2. wykonywaniem uchwał Walnego Zebrania,
  3. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
  4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
  5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
  6. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
  7. zarządzanie majątkiem Klubu,
  8. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników,
  10. wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

  2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

 29. 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
  2. Zasady zwołania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.
  3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Sekretarza.
  4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.
 30. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
  2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
  2. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,
  3. kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
  4. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.

  2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

  1. składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określanie sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
  3. występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.
 31. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
  2.Zasady zwołania posiedzeń Komisji oraz trybu przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
  3.Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 32. 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę założenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Klubu,
  2. ustania członkostwa w Klubie,
  3. zrzeczenia się udziału w tych organach,
  4. odwołania przez Walne Zebranie Klubu.
  5. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołaniu członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.

  2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

  1. może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko
  2. może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbę głosów.
 33. 1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby.
  2. Uzupełnienie, o którym mowa w ust. 1 nie może dołączyć więcej niż połowa członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 34. Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.
 35. ROZDZIAŁ 5 MAJĄTEK KLUBU

 36. 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
  2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klubu uzyskuje z:

  1. składki członkowskie,
  2. sponsoringu,
  3. darowizny, zapisów i spadków,
  4. dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,
  5. majątku Klubu,
  6. innych źródeł.
 37. 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klubu, Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  2. Do dokonywania czynności w sprawach majątkowych, prawnych, urzędowych i innych związanych z oświadczeniem woli w imieniu Klubu zarząd może udzielić pełnomocnictwa dla jednoosobowej reprezentacji Klubu.

 38. ROZDZIAŁ 6 ZMIANY STATUTU I ROZWĄZANIE SIĘ KLUBU

 39. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w § 22 ust. 2 i § 23 ust. 2.
 40. 1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Klubu.
  2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezesi Sekretarz Zarządu Klubu.